Rechten van clienten in de kraamzorg & geboortezorg

mei 2018 

Iedereen in Nederland heeft recht op kraamzorg. Kraamzorg wordt altijd verleend in samenwerking en onder supervisie van een verloskundig zorgverlener. Voor informatie over uw wettelijk recht op kraamzorg en verloskundige zorg volgens de Zorgverzekeringswet zie: Recht op kraamzorg en recht op verloskundige zorg

Kwaliteitswetten in de zorg: 

De overheid heeft de rechten van zorgvragers ook wel patienten of clienten genoemd, vastgelegd in een aantal wetten. De belangrijkste zetten wij hier voor je op een rij. Het is belangrijk te weten dat je als client centraal staat en dat jou vraag, verwachting en mogelijkheden altijd het begin en eindpunt moeten zijn van alle professionele zorg waar je recht op hebt. Zo kan en mag je behandelingen of werkwijzes  weigeren en je hebt recht op veilige zorg van goede kwaliteit. De professionals en zorgorganisaties hebben zorgplicht. Dus je hebt recht op zorg maar er is ook vastgelegd hoe je dat recht moet krijgen.

  • Patientenrechten en clientenrecht: De overheid moet zorgen voor goede wetgeving die zorgt dat je als patient/client/burger veilig bent en alles krijgt waar je recht op hebt. Dat begint al bij goede informatie. Op de site van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vind je veel informatie: Zie  Patiënten en cliëntenrechten
  • Klachten en geschillen: Mocht je niet tevreden zijn dan heb je het recht om daar over een klacht in te dienen en de profesisonals en zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht deze klachten te behandelen. Mocht je daar niet tevreden over zijn dan heb je recht op de behandeling door een onafhankelijke geschillencommissie. UIteraard kun je ook altijd kiezen voor een juridische procedure middels straf of tuchtrecht. Zie voor meer informatie hierover: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg

Behartigen belangen van clienten in de geboortezorg: De Geboortebeweging 

Er is sinds 2011 een grote groep vrouwen actief geworden om de stem en de rechten van vrouwen in de geboortezorg te behartigen. Zij informeren vrouwen over hun rechten, het zorgstelsel en over de keuzes die je als vrouw in de Geboortezorg kunt maken. Zodat je de geboortezorg ontvangt die bij jou past en die jij nodig hebt. Zie voor meer informatie de webstie geboortebeweging

Daarnaast spreekt namens de clienten in de geboortezorg, de Patientenfederatie. Dus ook zij behartigen de belangen van vrouwen in de geboortezor, enkel gaat dit op een meer collectief niveua en kun je daar niet terecht met persoonlijke vragen en problemen en bij de Geboortebeweging zeker wel. Zie voor informatie en de rol van de Patientenfederatie: Website Patientenfederatie 

Kraamzorg als onderdeel van Geboortezorg

Kraamzorg en de verloskundige zorg maken onderdeel uit van Geboortezorg. Iedereen in Nederland heeft recht op goede en toegankelijke geboortezorg.  Geboortezorg bestaat uit alle professionele zorg die nodig is gedurende de zwanegrschap en de eerste 6 weken erna. Onder leiding van het Ministerie is afgelopen jaren hard gewerkt aan betere samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners. . Dit naar aanleiding van het  Rapport Een Goed Begin (klik op link om rapport te lezen) 

Je hebt dus naast dus recht op geboortezorg volgens de zorgverzekeringswet ook recht op goed samenwerkende zorgverleners die goede afspraken hebben gemaakt over waar hun zorg uit bestaat en hoe zij die samen aan jou verlenen. Dit is vastgelegd in de Zorgstandaard Geboortezorg (klik op link voor de gehele zorgstandaard) 

Er is een speciale clientenversie van deze standaard gemaakt: Clientenversie Zorgstandaard 

Vrouwenrechten in de geboortezorg

Afgelopen jaren heeft het Clara Wichman Instituut diverse malen aan de bel getrokken over de inperking van vrouwenrechten in de geboortezorg. Zie Vrouwenrechten in de geboortezorg Zij zien dat de invoering van de geboortezorg en de door de overheid en verzekeraars gewenste intensievere samenwerking tussen professionals  in de vorm van integrale financiering en regionale samenwerking nu vooral leidt tot minder keuzemogelijkheden en vrijheid voor vrouwen om te kunnen bevallen waar en hoe zij willen. Ook wij delen deze zorgen. Wij zien een grotere concentratie van plekken om te kunnen bevallen. De thuisbevalling is op steeds meer plekken in Nederland niet meer mogelijk omdat de ziekenhuizen met verloskundige zorg te ver weg zijn, daarbij zien we ook capaciteitsproblemen in ziekenhuizen ontstaan waar nog wel bevallen kan worden. Voor de kraamzorg, die vooral in de thuissituatie werkt, samen met verloskundige praktijken in de wijk, geeft dat extra werkdruk waardoor we soms niet alle zorg kunnen geven die we wettelijk gezien zouden moeten geven. Wij zijn uiteraard voor goede samenwerking en zien de waarde voor de kwaliteit van zorg van een goede samenwerking van professionals maar we delen de zorgen van een Clara Wichman Instituut en Geboortebeweging of de manier waarop de huidige samenwerkingsrichting daadwerkelijk het gewenste resultaat gaat geven. Afgelopen jaar is een rechtzaak gestart en de komende jaren zal moeten bewezen worden dat de integrale samenwerking en financiering zoals deze nu wordt vorm gegeven daadwerkelijk gaat zorgen voor een goed begin voor alle baby's en hun moeders in Nederland. 

Recht op basiszorg: 

Wij hebben in Nederland vastgesteld dat er basiszorg is die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Op basis van solidariteit betalen we allemaal voor deze basiszorg een verplichte zorgpremie en belasting.  Jij hebt als burger de plicht om deze zorg te financieren middels het betalen van de verplichte zorgpremie iedere maand en het betalen van belasting. Daarvoor krijg jij en iedereen die het nodig heeft recht op goede en voldoende zorg via het basispakket. De minister van Volksgezondheid stelt ieder jaar samen met de Tweede Kamer vast wat er in de basisverzekering zit en hoeveel geld er vanuit belastingen naar de zorg gaat. Want enkel de premies die we als burger betalen zijn niet genoeg. 

De zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht gekregen om zorg in te kopen, zij beheren dus de zorggelden en zijn verantwoordelijk voor een goede besteding van dit geld. Dus je hebt als verzekerde recht op voldoende zorg van goede kwaliteit, de zorgverzekeraar moet zorgen middels goede zorginkoop dat  jij de zorg krijgt die nodig is en waar je wettelijke recht op hebt. 

De zorgverleners en zorgorganisaties hebben de wettelijke plicht om inhoudelijk goede en voldoende zorg te leveren aan jou. 

Dat dit syteem goed werkt en iedereen tevreden is en er geen geld verspild wordt is de verantwoording van de minister van Volksgezondheid, Welzjn en Sport. Hij of zij wordt gecontroleerd door de Tweede en Eerste Kamer.