Kwaliteit van zorg

Tijd voor een Delta plan! Kraamzorgsector kan vraag naar kraamzorg niet meer aan

augustus 2018 

" Ik werd zojuist gebeld door een verloskundige. Mevrouw is vanochtend bevallen van een meisje. Eerste kind. Geen bijzonderheden. Alles gaat goed. Ze is vanmiddag thuisgekomen. Had zich op tijd ingeschreven bij kraanzorgorganisatie XXXXXX maar hier krijg je nu een bandje dat zij geen kraamzorg meer kunnen leveren, dus zit mevrouw zonder zorg.Is er iemand die vanavond nog een uurtje langs kan en ook volgende week een paar uur per dag zorg kan leveren? Neem dan even contact op met xxxx van de Verloskundigenpraktijk: xxxxxx " 

Deze mail ging deze zondagmiddag rond in een grote groep kraamverzorgenden die werken als zelfstandig zorgprofessional. 

Afgelopen jaar worden de zelfstandig werkende kraamverzorgenden plat gebeld en gemaild of zij kunnen werken. Door bureau's, door verloskundigen en door kraamgezinnen zelf.  Zij hebben helaas ook geen ruimte omdat ze een eigen klantenkring hebben en inmiddels al tot eind januari 2019 vol zitten met aanvragen voor zorg. Toch helpen ze. Dan maar wat minder vrije dagen, dan maar wat extra uren draaien na de eigen clienten. Omdat deze vakvrouwen weten hoe erg het is om geen kraamzorg te krijgen en hun hart bij de gezinnen en het vak ligt. Vaak werken ze in grote regionale netwerken en in de groepsapp's wordt dagelijks om ondersteuning gevraagd. Voor de kraamzorgorganisaties die de mensen die zich bij hun voor zorg inschreven niet de zorg kunnen bieden die zou moeten. De zelfstandig werkende kraamverzorgenden helpen dus mee om het falen van de kraamzorgorganisaties te helpen verlichten. Omdat deze vakvrouwen ook realiseren dat negatieve ervaringen met kraamzorg maatschappelijk op hun werk zal uitstralen. Het is nog maar een paar jaar geleden dat een minister zich afvroeg waarom kraamzorg nog in het basispakket zit en of het er niet uit kon. Het zou een besparing van ruim 300 miljoen opleveren. We hebben de kraamzorg in het pakket kunnen behouden omdat kraamgezinnen massaal aangaven dat deze zorg noodzakelijk, nuttig en van groot belang is. Maar als we de zorg niet kunnen leveren...

Dan kan een minister straks zo maar besluiten dat deze zorg niet meer nodig is. Met alle nare gevolgen voor de gezondheid van moeders en babys in Nederland in de toekomst. 

Lees meer

Privacy in de kraamzorg

april 2018 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Maar deze richtlijn is niet meer actueel genoeg om privacy te kunnen waarborgen in deze tijd. Onze privacy wordt steeds meer geschonden door de komst van sociale media maar ook de digitalisering van de samenleving vraagt om nieuwe regels en kaders.

Aan de ene kant moeten wij allemaal beter beschermd worden tegen hacken en datalekken, dat houdt in dat persoonlijke gegevens die verstrekt zijn aan derden met jouw toestemming, onbedoeld in handen komen van anderen die er hun voordeel meedoen of jouw privacy schenden, denk aan het opeens oppoppen van foto's in de sociale media.

Aan de andere kant moet jij ook beter weten wat derden met jouw gegevens doen. Deze gegevens heb jij zelf verstrekt aan deze derden, bijvoorbeeld omdat je ergens werkt of lid bent. De gegevens, data genoemd, worden steeds meer handelswaar en zij worden door organisaties nog wel eens, zonder dat jij het weet verkocht of gebruikt om geld mee te verdienen of kennis op te doen. Helaas weten degene die deze gegevens verkoopt niet altid wat de koper doet. Dit vraagt om bewustwording van iedereen in de samenleving en betere regels en afspraken. Deze zullen de komende jaren in wetten worden vastgelegd en deze wetten zullen worden gehandhaaft. Mensen kunnen klachten indienen  en naar de rechter gaan wanneer zij vinden dat hun privacy geschonden wordt. Bij overtreding kunnen zeer hoge boetes volgen. Organisaties, dus ook jouw organisatie is verplicht de komende jaren aan deze wetten te gaan voldoen. Mensen in de samenleving, dus jij als kraamverzorgenden maar ook onze clienten krijgen, als het goed is, zo meer bescherming. 

Het dwingt ons allemaal goed na te denken over privacy. Zeker in de zorg is dat van groot belang. Immers, wij delen zeer intieme persoonlijke gebeurtenissen met mensen. Uiteraard hebben we ons beroepsgeheim maar het is goed daar wel heel erg bewust van te zijn wanneer je actief bent op sociale media. De organisatie waar je werkzaam bent, is daar ook toe verplicht. Dat geldt niet alleen voor de gegevens van clienten maar  dus ook voor jouw persoonlijke gegevens. Men mag jouw mailadres bijvoorbeeld niet " zo maar" doorgeven of verkopen aan derden, zoals het Kenniscentrum Kraamzorg, bedrijven of onderzoeksinstuten. Hetzelfde geldt voor het Kenniscentrum kraamzorg maar ook de NBVK. Zij mogen jouw gegevens enkel gebruiken met jouw toestemming en je moet op de hoogte zijn van wat er met jouw gegevens gebeurd middels het privacy regelement. 

Lees meer

Kraamzorg bedreigd door uitstroom kraamverzorgenden

Februari 2018 

Cijfers over de kraamzorg bewijzen nu dat er een enorm probleem is ontstaan in de kraamzorg.  Meer dan de helft van de kraamverzorgenden is 45+ en meer dan 42 % boven de 50 jaar.  Slechts 14% van de groep kraamverzorgenden is tussen de 20 en 30 jaar.  De uitstroom van kraamverzorgenden gaat veel sneller dan de instroom. Indien deze trend zich voorzet heeft de kraamzorgsector tussen nu en 5 jaar geen mensen meer om de vraag naar kraamzorg te kunnen beantwoorden.

 

Gevolgen voor de kwaliteit en toegang tot goede geboortzorg:

De kwaliteit en continuiteit van kraamzorg wordt dus ernstig bedreigd door de zorgelijke situatie op de arbeidsmarkt. Het werken in de kraamzorg is steeds minder aantrekkelijk en niet meer voltehouden voor een snel groeiende groep kraamverzorgenden van alle leeftijden en men begint massaal het vak te verlaten. Hierdoor komt niet alleen de directe zorg aan alle toekomstige ouders en hun baby's in gevaar. Onvoldoende kraamzorg betekent ook dat de hele geboortezorg onder druk komt te staan. De ziekenhuizen kunnen de bevallingen en aanvullende zorg nu al nauwelijks aan. Als vrouwen niet meer naar huis kunnen na een bevalling omdat daar onvoldoende professionale nazorg is, zal dat de situatie in de ziekenhuizen en bevalcentra enkel nog slechter maken. Daarbij zullen er vaker en meer kinderen en pasbevallen vrouwen medisch, psychisch en sociaal ernstige gevolgen ervaren als er geen kraamzorg is die eventuele complicaties in een vroeg stadium kan herkennen of voorkomen.  

Cijfers maken uitstroom en vergrijzing schokkend duidelijk

Inmiddels zijn, via het Kennis Centrum Kraamzorg, voorlopige cijfers bekend van de uitstroom en opbouw van de beroepsgroep. Hieruit blijkt dat afgelopen jaren meer kraamverzorgenden zijn gestopt met het werken in de kraamzorg dan dat er begonnen zijn. Ook blijkt dat de beroepsgroep voor meer dan de helft bestaat uit 45plussers en dat we de komende jaren te maken krijgen met het vertrek van nog veel meer collega's die met pensioen gaan of die het door hun leeftijd niet meer volhouden te blijven werken in de kraamzorg. Jongeren stromen nauwelijks in. Wij zien in deze cijfers een bevestiging van de alarmerende signalen die wij afgelopen jaren via onze leden krijgen. De werkdruk stijgt, de werkomstandigheden en salarissen worden steeds slechter en mensen melden steeds vaker dat zij het niet volhouden in de kraamzorg te blijven werken. Zie: Werken in kraamzorg fantastisch, omstandigheden worden slechter   en Economische voorspoed slaat kraamverzorgenden over 

Sectorbrede aanpak noodzakelijk en van vitaal belang

Eind deze maand komt de sector bij elkaar; de NBvK, ondernemingsraden, vakbonden en werkgevers gaan aan tafel op verzoek van de werkgeversorganisatie BOgeboortezorg. Hier zal blijken of de sector in staat is samen de schouders te zetten onder de enorme klus die ons de komende jaren als kraamzorg te doen staat: samen zorgen voor voldoende goed opgeleide kraamverzorgenden die in moderne, gezonde en fatsoenlijke omstandigheden hun werk kunnen doen.

Wij hebben in januari 2018  een voorzet gegeven vanuit de beroepsgroep en een plan gepresenteerd hoe de arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd via ons  Voorstel CAO Inzet 2018 Dit voorstel is door de ruim 3000 NBvK  leden en onze duizenden volgers binnen de beroepsgroep op sociale media enthousiast ontvangen. We hebben BOgeboortezorg verzocht dit plan als voorbereiding op het sectorbrede overleg, te verspreiden onder allle aanwezigen. Wij hebben  en blijven aandacht vragen voor de problemen en oplossingen bij overheid, stakeholders en collega's in de geboortezorg. 

Niet alleen problemen, er zijn kansen en oplossingen:

We hopen zo snel tot een sectorbreed plan van aanpak te kunnen komen. Wij zien behalve problemen ook voldoende mogelijkheden om snel tot oplossingen te komen:   

1  Iedere kraamverzorgende die nog aan het werk is in de kraamzorg, vindt kraamzorg het mooiste vak van de wereld. Iedere kraamverzorgende  zal er daarom  alles aandoen om kraamzorg te behouden nu en in de toekomst! We moeten er wel voor zorgen dat er ook goed gezorgd wordt voor deze kraamverzorgenden. 

2. Er staat een grote en groeiende groep zelfstandige zorgprofessionals  (ZZP-ers) klaar die snel en goed kunnen inspringen op de tekorten die ontstaan zijn bij de kraamzorgorganisaties en die nu al voor veel vrouwen een oplossing zijn om zorg op maat te kunnen krijgen. De uitstroom onder deze groep is lager dan onder de groep kraamverzorgenden in loondienst Samenwerken met Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP) in geboortezorg: nuttig en noodzakelijk

3. Er is geen sprake van minder vraag naar kraamzorg, sterker de vraag naar kraamzorg zal enkel toenemen, na jaren van stilstand verwacht het CPB dat het geboortecijfer de komende 10 jaar gaat stijgen van 170.000 baby's naar 196.000 baby's.  Belangrijk is wel goed te onderzoeken waar de vraag naar kraamzorg uit bestaat en hoe we die met z'n allen gaan beantwoorden. 

4.  Er is geld, er wordt niet bezuinigd op kraamzorg. De tarieven in de kraamzorg stijgen alweer sinds 2016 (zonder dat daar een hogere vraag naar kraamzorg achter zat, het geboortecijfer is al sinds 2010 vrij constant). Ook voor 2019 is een hoger tareif vastgesteld door de NZa. Ieder jaar blijft er geld over van het budget van de ruim 300 miljoen dat de overheid uittrekt voor de financiering van de kraamzorg.  Belangrijk is wel dat dit geld besteed gaat worden aan kraamzorg en dan met name de kraamverzorgenden.  

Lees meer

Samen slapen: laat je goed  en volledig informeren! 

Februari 2018

Tegenstrijdig eigenlijk; de adviezen om een baby niet bij je te laten slapen.
Terwijl baby's eigenlijk zoveel mogelijk huidcontact moeten hebben en de eerste periode niet van hun moeder zouden moeten worden gescheiden (soms ook bijna onhaalbaar omdat veel baby's alleen rustig zijn zodra ze die vertrouwde hartslag horen).
Kraamverzorgenden hanteren het (verplichte) protocol van hun organisatie en dat is: niet slapen met de baby in je bed. Dit is ook terug te lezen in het voor de gehele sector opgestelde protocol van het Kennis Centrum Kraamzorg:  Veilig Slapen en Preventie Wiegendood bij het Kennis Centrum Kraamzorg 

De manier waarop het advies wordt overgebracht is een belangrijke factor; belerend vertellen wat moet of niet mag of krijg het kraamgezin goed onderbouwde adviezen. Samen op zoek naar een veilig beleid waar het gezin zich in kan vinden en welke je als professional kunt waarmaken, uiteraard zorgvuldig onderbouwd en vastgelegd in het zorgplan waarin je zorg en advies op maat kan geven.  Wat ons betreft kiest iedere professional in de geboortezorg voor het laatste.

Lees meer

Pijn tijdens de bevalling wordt niet veroorzaakt doordat vrouwen zich "slecht voorbereiden"

december 2017 

 

De Monitor, een nieuwsprogramma op de publieke omroep, houdt zich de afgelopen maanden bezig met de geboortezorg en vraagt zich nu in de media af, na aanleiding van een mening van een anesthesioloog, of vrouwen zich wel goed voorbereiden op de bevalling. https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/vrouwen-bereiden-zich-steeds-minder-goed-voor-op-de-bevalling 

Wij weten als ervaringsdeskundigen dat pijn tijdens de bevalling niet komt door slechte voorbereiding. Een bevalling doet pijn. En is een zware klus.  Wij zien dat vrouwen anno 2017 zich juist goed voorbereiden op de bevalling en daardoor weten ze ook dat het echt pijn doet. En niet alle vrouwen zijn er van overtuigd dat de pijn moet worden gedragen of verdragen. Zeker niet nu er steeds meer mogelijkheden bestaan die de pijn kunnen bestrijden.  Aan de andere kant zien we tevens een grote groep vrouwen die heel graag zonder pijnbestrijding willen bevallen maar dat om diverse redenen niet volhouden of tijdens de bevallling als snel pijnbestrijding krijgen aangeboden bijvoorbeeld omdat  de ontsluiting dan sneller zou gaan of omdat ze uitgeput dreigen te raken. De huidige generatie ouders leest zich goed in en heeft ook een eigen visie en mening over hoe en waar ze willen bevallen. Als we de client daadwerkelijk centraal willen stellen in de geboortezorg dan kunnen we deze ontwikkeling niet wegredeneren of ontkennen. De vraag om pijnbestrijding af doen als "slechte voorbereiding" vinden wij dan ook wat kort door de bocht. Als professionals moeten wij de vraag van de vrouwen zelf respecteren. De vrouwen kunnen zelf heel goed aangeven of ze de pijn aankunnen of aanwillen. Daarnaast kunnen de professionals in de geboortezorg meer doen aan betere voorbereiding op de bevalling en informatie over hoe met de pijn om te gaan maar vooral  te zorgen dat het systeem van de geboortezorg voldoende ondersteuning en begeleiding biedt om een vrouw te ondersteunen bij de pijnlijke en zware klus die bevallen is. 
Dat hoeft in onze ogen helemaal niet altijd meteen in de alternatieve hoek terecht te komen. Er is meer tussen de hypnobirthing, de tips van sommige verloskundigen om toch vooral te masturberen tijdens de bevalling en aan de andere kant de ruggeprik of zelf een sectio met volledige narcose. 
Goede voorbereiding maar vooral ook goede persoonlijke begeleiding tijdens de bevalling die afgestemd is op de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de individuele kraamvrouw en haar partner is zeker een belangrijke onderdeel in de geboortezorg waar verbeteringen te behalen zijn.

De NBvK pleit dan ook overal voor meer aandacht aan de "tandem" verloskundige-kraamverzorgende tijdens de bevalling. En deze als team samen te laten werken tijdens de fysiologische bevallingen maar ook als begeleider en coach op het moment dat de bevalling medisch wordt. Natuurlijk moet er dan ook een specialist mee werken en kijken maar verbreek niet de opgebouwde band tussen de professionele begeleiders die de vrouw al kent en waar ze inmiddels op vertrouwd. Het verwijt dat vrouwen zich slecht voorbereiden is niet terecht. Wij zien eigenlijk vooral een haperende organisatie, financiering  en uitvoering van een totaal pakket aan goede geboortezorg door professionals. 

Lees meer

Verloskundigen maken goede afspraken met zorgverzekeraars

november 2017 

Wij zijn verheugd dat de zorgverzekeraars en verloskundigen goede afspraken hebben kunnen maken over de tarieven voor verloskundige zorg in de geboortezorg.  https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/verzekeraars-komen-in-beweging-voor-verloskundigen/2203 

We hopen dat dit een keerpunt is voor de hele geboortezorg en er nu na jaren onderzoek, overleggen, vergaderen, nog eens onderzoeken, plannen maken, nieuwe plannen maken, weer onderzoeken en overleggen, we als zorgprofessonials in de geboortezorg echt aan het werk kunnen met alle lessen die we hebben geleerd. Lessen en ervaring die ons vandaag de dag ondersteunen bij het optimaal en persoonlijk beantwoorden van de zorgvraag van de client.  We hebben allemaal hard gewerkt om onze professionaliteit en kwaliteit te vergroten door goed en gelijkwaardig samen te werken. In de kraamzorg hebben we  daarbij de meerwaarde van kraamzorg aangetoond. Dus wij hopen dat dit keerpunt voor de verloskundigen gaat doorwerken voor de kraamverzorgenden. En dat  zij de waardering en respect voor hun werk terug zien in een fatsoenlijk inkomen en goede en gezonde arbeidsomstandigheden.

De komende tijd zal de NBvK zich daar samen met haar duizenden leden voor blijven inzetten. 

 

Kraamverzorgenden en verloskundigen schatkist van geboortezorg

November 2017 - De kraamverzorgenden verrichten samen met de verloskundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen ruim 80% (en als je de ziekenhuizen meerekent schatten wij 95%) van het werk in de geboortezorg. Maar het geld dat beschikbaar is voor deze zorg, komt te vaak terecht op plaatsen waar het niet ten goede komt aan deze zorg aan moeder en kind. Het komt terecht bij zakenmensen, organisaties en banken. Dat leidt uiteindelijk tot onvoldoende zorg aan moeder en kind.

Lees meer

Kraamverzorgende én ambassadeur Rookvrije Start: doe mee en meld je ook aan!

oktober 2017

Op woensdag 4 Oktober vond de Ambassadeurs conferentie Rookvrije  Start te Amersfoort. Als ambassadeur namens de NBvK was Corina Joosten aanwezig. Corina heeft, samen met Tineke Bogaard gezorgd dat de kraamzorg  meepraat en doet met deze taskforce. Naast de NBvK  is het Kenniscentrum Kraamzorg  betrokken bij deze taskforce waarin zorgprofessionals de handen in een slaan om hun clienten te kunnen informeren, stimuleren  en ondersteunen bij het samen zorgdragen voor een rookvrije start van kinderen in Nederland. Inmiddels zijn er al honderden ambassadeurs in Nederland actief. Zij worden ondersteunt door de Taskforce met instrumenten, materiaal en onderlinge uitwisseling zoals de conferentie van afgelopen 4 oktober. Corina vertelt wat er allemaal gebeurde op deze dag:

Lees meer

Zuigelingensterfte daalt als sigaretten duurder worden

September 2017 - Wetenschappelijk onderzoek heeft in een analyse van 53 miljoen baby's laten zien dat hogere sigarettenprijzen samenhangen met een lagere zuigelingensterfte. 

Een tactiek van de tabaksindustrie is om tabaksaccijns vooral door te voeren voor duurdere merken, waardoor mensen altijd kunnen overstappen naar goedkopere alternatieven om te blijven roken. In deze studie wordt aangetoond dat beschikbaarheid van goedkope sigarettenmerken gerelateerd is aan een hogere zuigelingensterfte. Het gevolg zou dus moeten zijn dat dat de  belasting op tabak(accijns) verder moet worden verhoogd en dat de prijsverschillen tussen sigarettenmerken moeten worden verkleind om de volksgezondheid te bevorderen en daarbij de kans op vroegtijdig overlijden van baby’s te voorkomen. 

Lees meer

Positie kraamzorg in geboortezorg: tussenstand 2017

Augustus 2017 - Dat wij vooral het uitvoerend werk doen in de geboortezorg samen met de verloskundigen zal niet snel veranderen. Van de ongeveer 15.000 zorgprofessionals zijn er een kleine 10.000 werkzaam in de kraamzorg. Ongeveer 2000 zijn verloskundige en de rest is werkzaam als verpleegkundige, gynaecoloog of andere medische specialist. Vanaf dit jaar worden plannen gemaakt over hoe en waar we ons werk in de kraamzorg gaan uitvoeren, dit zal meer in formele of informeel georganiseerde samenwerking met de verloskundigen en gynaecologen gaan plaatsvinden: Integrale geboortezorg is de naam van deze samenwerking die kwaliteit en continuïteit van geboortezorg beter moet maken. Het worden spannende tijden en eist dat wij als kraamverzorgenden georganiseerd in de NBvK blijven zorgen dat er niet alleen over ons gepraat en besloten wordt maar dat wij ook meedoen. De NBvK zit overal bovenop en probeert waar mogelijk beleid te beïnvloeden en bij te sturen.

Lees meer