Privacy in de kraamzorg

april 2018 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Maar deze richtlijn is niet meer actueel genoeg om privacy te kunnen waarborgen in deze tijd. Onze privacy wordt steeds meer geschonden door de komst van sociale media maar ook de digitalisering van de samenleving vraagt om nieuwe regels en kaders.

Aan de ene kant moeten wij allemaal beter beschermd worden tegen hacken en datalekken, dat houdt in dat persoonlijke gegevens die verstrekt zijn aan derden met jouw toestemming, onbedoeld in handen komen van anderen die er hun voordeel meedoen of jouw privacy schenden, denk aan het opeens oppoppen van foto's in de sociale media.

Aan de andere kant moet jij ook beter weten wat derden met jouw gegevens doen. Deze gegevens heb jij zelf verstrekt aan deze derden, bijvoorbeeld omdat je ergens werkt of lid bent. De gegevens, data genoemd, worden steeds meer handelswaar en zij worden door organisaties nog wel eens, zonder dat jij het weet verkocht of gebruikt om geld mee te verdienen of kennis op te doen. Helaas weten degene die deze gegevens verkoopt niet altid wat de koper doet. Dit vraagt om bewustwording van iedereen in de samenleving en betere regels en afspraken. Deze zullen de komende jaren in wetten worden vastgelegd en deze wetten zullen worden gehandhaaft. Mensen kunnen klachten indienen  en naar de rechter gaan wanneer zij vinden dat hun privacy geschonden wordt. Bij overtreding kunnen zeer hoge boetes volgen. Organisaties, dus ook jouw organisatie is verplicht de komende jaren aan deze wetten te gaan voldoen. Mensen in de samenleving, dus jij als kraamverzorgenden maar ook onze clienten krijgen, als het goed is, zo meer bescherming. 

Het dwingt ons allemaal goed na te denken over privacy. Zeker in de zorg is dat van groot belang. Immers, wij delen zeer intieme persoonlijke gebeurtenissen met mensen. Uiteraard hebben we ons beroepsgeheim maar het is goed daar wel heel erg bewust van te zijn wanneer je actief bent op sociale media. De organisatie waar je werkzaam bent, is daar ook toe verplicht. Dat geldt niet alleen voor de gegevens van clienten maar  dus ook voor jouw persoonlijke gegevens. Men mag jouw mailadres bijvoorbeeld niet " zo maar" doorgeven of verkopen aan derden, zoals het Kenniscentrum Kraamzorg, bedrijven of onderzoeksinstuten. Hetzelfde geldt voor het Kenniscentrum kraamzorg maar ook de NBVK. Zij mogen jouw gegevens enkel gebruiken met jouw toestemming en je moet op de hoogte zijn van wat er met jouw gegevens gebeurd middels het privacy regelement. 

De NBVK  staat jouw persoonelijke gegevens nooit af aan derden, ook wordt er geen geld verdient door de NBvK met jouw gegevens. De NBvK gebruikt jouw gegevens enkel om jou nieuwsbrieven te sturen en om zelf onderzoek te doen middels enquetes. De komende tijd gaat de NBvK werken aan een modern privacyregelment voor haar leden waarin dit allemaal nog eens helder wordt genoteerd. Ook gaan we werken aan een nieuwe administratie en communicatiesysteem. Dit zal op de ALV 2018 worden gepresenteerd en vastgesteld door de leden. 

De ZZP-ers krijgen binnenkort een speciale nieuwsbrief over wat de AVG voor hun kan gaan betekenen. We hebben een stappenplan opgesteld en kennis en tops verzameld. Op 30 mei is er voor onze betalende leden een bijeenkomst over Kwaliteit van Zorg waarin naast het nieuwe klachtenregelement en procedure ook meer informatie wordt gegeven over hoe je als zzp-er in de kraamzorg hier mee om kan gaan. 

Kraamverzorgenden in loondienst zullen door hun werkgevers moeten worden geinformeerd over het privacyregelment en de stappen die de werkgever neemt ten aanzien van de privacy. Let op dat dat niet enkel om de pivacy van de clienten gericht is maar ook op jou privacy. 

We hebben voor iedereen nog een aantal algemene tips in het kader van de privacy: 

1. Social media: Bespreek geen directe casuïstiek op soiale media. Ook niet in besloten facebookgroepen. De gegevens kunnen herleidbaar zijn en betrokkenen kunnen, zelfs wanneer ze volgens jou toestemming hebben gegeven, hier over een klacht in dienen. Het zelfde geldt voor foto's van baby's, gezinnen etc.  Respecteer de privacy van clienten in deze.  Als je foto's, namen en/of ervaringen van clienten op je persoonlijke accounts wil hebben, laat mensen deze dan zelf plaatsen. 

Ben je bewust dat wanneer jezelf via je organisatiemet foto's en persoonlijke verhalen (of met baby's van clienten) je zichtbaar wordt en dat deze foto's overal terecht kunnen komen. En eeuwig blijven staan. Vertel dat ook aan je clienten. Niet iedereen is zich daarvan bewust. 

2. Gebruik (groeps) app/SMS  niet om gegevens van clienten uit te wisselen zoals naam, adres, woonplaats, foto's en medische gegevens. Doe dat altijd telefonisch en/of  bevestig afspraken via een beveiligde digitale omgeving. 

Algemene informatie vind je op de site van overheid en de autoriteit persoonsgegevens. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

In de media wordt ook veel aandacht aan dit onderwerp besteed, afgelopen maandag 23 april heeft het televisie programma Radar in een interesandt item aandacht aan dit onderwerp besteed, je kan op de de site van Radar dit fragment terugkijken.