Aanleveren Wettelijke Kwaliteitsgegevens door ZZP 2017/2018

Januari 2018

Voor de ZZP-ers hebben we, in samenwerking met BOgeboortezorg, de mogelijkheid ontwikkeld om als zzp-er (weer) mee kunnen doen met het aanleveren van wettelijke kwaliteitsgegevens. Het is geen overbodige luxe om de zzp-ers hier in mee te nemen. Wij  zijn na een inventaris onder onze leden en in de sector tot de conclusie gekomen dat de ZZP-ers een groep vormen die landelijk gezien, samen, een van de grotere zorgaanbieders zijn en dat deze groep groeiende is.  Wij zijn trots op zoveel ondernemerschap en professionaliteit te zien in deze groep en zijn er van overtuigd dat jullie alles in huis hebben om aan alle zorgwetten te kunnen voldoen en een volwaardige zorgaanbieder te zijn in de geboortezorg.  Georganiseerd in de NBvK kunnen we elkaar daar in ondersteunen en de mogelijkheden en faciliteiten financieren. De kosten voor de aanlevering, bewerking, beheer en het ontwikkelen van de mogelijkheid kunnen we dragen dankzij de investering in de NBvK van de groep ZZP-ers die door te kiezen voor het betaalde lidmaatschap samen de Werkgroep ZZP vormen waar we faciliteiten voor ZZP-ers ontwikkelen en ter beschikking stellen aan deze groep.  Dus betalende leden hoeven niets voor de aanlevering te betalen.

We hebben voor de niet betalende leden een fikse korting kunnen bedingen. Voor gegevensaanlevering door ZZP’ers die geen betalend lid zijn van de NBVK wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 250,- exclusief BTW per ZZP’er.  De kosten worden gefactureerd door Desan. 

Vanaf 22 januari tot 5 maart krijg de ZZP-er in de kraamzorg de mogelijkheid tot het aanleveren van de gegevens bij de zogenaamde gegevensverzamelaar Desan. Desan verzamelt alle gegevens en zorgt er voor dat deze bij het Zorginstituut Nederland komen. Ben je betalend lid dan krijg je in de week van 22 januari een mail met een inlogcode. Er is een helpdesk bij Desan die je kan helpen met het aanleveren van de gegevens.  Er is een handboek beschikbaar en er is via de NBK aanvullende informatie te krijgen. Mail daarvoor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ben je geen betalend lid dan moet je jezelf aanmelden bij desan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het gaat om het verslagjaar 2017. De komende weken vindt de landelijke uitvraag kwaliteitsgegevens Kraamzorg plaats. Kraamzorgorganisaties en dus nu ook ZZP’ers worden middels deze uitvraag in staat gesteld hun publieke taak om kwaliteitsgegevens openbaar te maken adequaat uit te voeren en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting ten aanzien van transparantie over kwaliteit.Naast de al jaren vastgestelde kwaliteitsindicatoren voor de kraamzorg worden voor de eerste maal ook indicatoren kraamzorg uitgevraagd conform de vastgestelde Indicatorenset Integrale Geboortezorg. 

Informatieavond : 7 februari 2018 in Haarlem: Wettelijke Kwaliteitsverantwoording ZZP-er: 

We  kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt en behoefte hebt aan uitwisseling van ervaringen met collega's. Daarom organiseren voor al onze leden een speciale landelijke ZZP bijeenkomst over dit onderwerp in Haarlem.

Datum                          : 7 februari 2018

Plaats                            : Haarlem

Inloop & inschrijving   : 16.30 -17.00

Einde                           : 21.00

Aanmelden                    : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ( je ontvangt adres lokatie na aanmelding)  voor 3 februari a.s

Kosten                           : 75 euro / betalenden leden: gratis  

Programma 

17.00 Introductie: waarom kwaliteitsverantwoording?

Je krijgt informatie over de wetten en partijen die nu allemaal betrokken zijn bij deze wettelijke kwaliteitsverantwoording.

We gaan ook in op: wat gebeurd er met de informatie en wie gebruikt deze informatie en wat zijn de eventuele gevolgen voor mij als ZZP-er wanneer ik niet aanlever.

Zie  wederom ook de bijgesloten achtergrond informatie mee.

18.00 Pauze met broodje

18.30 Inventariseren van ervaringen en vragen

We inventariseren de vragen voor de groep die nog niet is begonnen met aanmelden en delen de ervaringen van de groep die inmiddels al begonnen zijn met aanmelden.

19.30 Pauze met Koffie

20.00 (Integrale) kwaliteitsverantwoording dit jaar en in de toekomst

Welke ontwikkelingen staan ons te wachten en hoe gaan we zorgen dat we als zzp groep daarbij aangesloten blijven maar ook invloed op kunnen uitoefen.

Bijlage 1 Wettelijke Kwaliteitsverantwoording voor ZZP-ers

 

Waarom nu?

Al jaren wil de overheid, dat wil zeggen: het ministerie VWS en de Tweede Kamer, meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de zorg die middels publieke gelden wordt gefinancierd. Het idee hier achter is dat er niet enkel bekend moet worden wat er fout gaat (dat controleert de Inspectie van de Volksgezondheid) maar ook transparant moet zijn wat er goed gaat en wat cliënten belangrijk vinden dat goed gaat.  De kwaliteit van zorg moet transparant zijn zodat cliënten in staat worden gesteld een zorgverlener te kiezen die bij hun past (dit was de wens vanuit de cliëntenwereld) en de verzekeraar op kwaliteit kan inkopen/contracten afsluiten. Dit is vooral belangrijk geworden na de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2004. Door deze wet zijn verzekeraars nu wettelijk verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende en kwalitatief goede zorg voor hun verzekerden. Het een en ander is afgelopen 15 jaar vastgelegd in wetten en regels. Waar de zzp-ers dus ook aan moeten voldoen. Want zij zijn tenslotte ook zorgaanbieders. Na de invoering van de wet Kwaliteit, Klacht, Geschillen Zorg  (2017) is de positie van de zelfstandige zorgprofessional nog meer geformaliseerd.

Het verleden: Project Zichtbare Zorg 2004-2013

De overheid begon met het vastleggen van kwaliteit en transparantie over kwaliteit middels het project Zichtbare Zorg. Daar waren we als NBvK vanaf de start aangesloten. We hebben daar meegedacht en gesproken over de ontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren voor de kraamzorg. Deze indicatoren moesten inzicht geven in de kwaliteit van zorg voor zowel kraamvrouwen als voor verzekeraars. kiezen. Wij hebben in die periode moeten constateren dat dit allemaal moeizaam van de grond kwam. Zowel inhoudelijk als operationeel. Met name de positie van ZZP-ers werd met name door de werkgeversorganisaties nogal onderschat. De groep zou maar incidenteel werken en werkte, volgens de brancheorganisaties altijd als onderaanbieder dus de zorgorganisaties waren in hun ogen verantwoordelijk voor de kwaliteitsaanlevering en het was duidelijk dat zij graag de regie over dit gebeuren wilde houden. Er was ook veel verzet bij zorgorganisaties tegen deze manier van kwaliteit uitvragen. Men was bang dat het gevolgen kon hebben voor de contractering omdat zorgverzekeraars wellicht verkeerde of wat eenzijdige conclusies zouden trekken over de geboden kwaliteit.  Ook werd er veel gediscussieerd over wie wat moest betalen. Zolang het project liep hebben wij als NBvK gelukkig mee kunnen sturen op de ontwikkeling van de inhoudelijke indicatoren en de huidige set is dus mede door ons opgesteld. Ook hebben in deze periode een aantal zzp-ers meegedraaid in de verantwoording via Zichtbare Zorg omdat wij gelukkig wel de unieke en zelfstandige positie van deze groep hebben kunnen vastleggen. Wij hebben altijd op de fiscale positie gewezen en hebben dat in de periode 2010-2013 ook kunnen aantonen omdat de belastingdienst toen is gaan controleren en zag dat de zzp-ers wel heel erg als werknemer werden gezien en behandeld door zorgorganisaties. Het overnemen, zonder daartoe overleg te voeren met de zzp-er en dat te laten vastleggen, is 1 van de vele bewijzen voor de fiscus dat er dus sprake is van een schijnconstructie. Dus wij hebben altijd aangedrongen op deelname en erkenning van de positie van zzp-ers. En zolang het project liep waren zzp-ers dus in staat hun eigen kwaliteit te verantwoorden.  Deelname was gratis omdat dat via de overheid liep die alles betaalde en nog niet verplicht Het hele project heeft 16 jaar gelopen en ruim 30 miljoen gekost.  In 2013 is het project Zichtbare Zorg geëvalueerd door de Rekenkamer. Het is interessant om dat rapport eens te lezen: https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2013/03/28/indicatoren-voor-kwaliteit-in-de-zorg

Kwaliteit voor Zorg:  Zorg in Zicht: wettelijke kwaliteitsverantwoordig door veldpartijen zelf 2013-2017Vanaf 2013 is de verantwoording en ontwikkeling (maar ook de financiering) van de kwaliteitsindicatoren bij de veldpartijen neergelegd en kreeg het Kwaliteitsinstituut  Nederland de regie over de wettelijke eis in de zorg om transparant te zijn over kwaliteit.  

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/07/18/meerjarenagenda-2014

 Kwaliteitsverantwoording in de Kraamzorg/Positie van ZZP tot 2017 

Afgelopen jaren is  met diverse veldpartijen  aan de kwaliteitsverantwoording gewerkt. In de kraamzorg. In de kraamzorg waren die veldpartijen de brancheorganisaties ACTIZ en BTN dat later BOgeboortezorg is geworden. Zij hebben in die periode bij ons aangegeven dat zij graag de regie wilden voeren en vonden het niet nodig ons bij de ontwikkeling te blijven betrekken omdat de inhoud van de indicatoren niet ging veranderen en daarbij was men bij BOgeboortezorg en bij ZN  en de NPCF (de andere partijen die bij het opstellen van kwaliteitsindicatoren en de uitvraag betrokken zijn) van mening dat ZZP-ers  een marginaal onderdeel waren en daarbij meestal niet meer dan 15 gezinnen draaiden dus er is tussen 2013 en 2017 besloten de zzp-ers te scharen onder de groep die niet hoefde aan te leveren. Wij hebben toen aangenomen dat dit was afgestemd met het zorginstituut en hebben het onderwerp dus niet langer op onze agenda gehad voor de ZZP.

 Waarom vanaf 2017 ZZP-ers  moeten meedoen aan de kwaliteitsverantwoording:

Maar in voorjaar 2017 bleek  Zorginstituut Nederland niet akkoord te gaan met het buitensluiten van de zzp-ers voor aanlevering en zelfs doorontwikkeling van de indicatoren. Zij wezen op de wettelijke verplichting dat alle zorgaanbieders hun kwaliteitsgegevens moeten aanleveren maar ook dat het hele veld dus ook de professionals betrokken worden bij de doorontwikkeling. Onder regie van het Zorginstituut hebben we sinds de zomer 2017 gesprekken gevoerd  over hoe we het zo snel en makkelijk mogelijk kunnen regelen en zijn dus tot de afspraken gekomen die we in de brief en handboek aan jullie doorgeven nu.

 De ontwikkeling van  kwaliteitsindicatoren in de Geboortezorg 2018 en verder:  BOgeboortezorg heeft altijd beloofd de NBvK en het Kenniscentrum te informeren en waar nodig te betrekken bij het verder ontwikkelen van de kwaliteitsindicatoren inzake de integrale geboortezorg en invoeren van de zorgstandaard. Dit moet de komende jaren onder regie van het Zorginstituut Nederland (en met behulp van het College Perinatale Zorg)  gebeuren. Er worden nieuwe integrale indicatoren voor de geboortezorg  ontwikkeld die gaan checken of de zorgstandaard wordt ingevoerd en hoe de kwaliteit is van de geboortezorg. De kraamzorg moet daar ook in mee. Dus is het van belang dat alle zorgaanbieders (inclusief de ZZP-ers)  maar ook kraamverzorgprofessionals en het KCKZ vanaf nu weer aansluiten. Hier hebben we dit jaar concrete afspraken gemaakt. Wij blijven betrokken en aansloten via het sectoroverleg Kraamzorg (ieder kwartaal is er overleg tussen directie BO/KCZK. bestuurder CPZ en de NBvK) en via deelname van 2 ZZP-ers aan de speciale werkgroep bij BOgeboortezorg die zich met de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren bezig houdt.  Inmiddels staat dat weer op de agenda van het sectoroverleg en onderneemt ook het KCKZ actie en heeft zij alle protocollen al afgestemd op de zorgstandaard.

Zie ook:: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/vruchtbaarheid-zwangerschap-en-geboorte/invoering-zorgstandaard-integrale-geboortezorg

 https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/over-cpz/88-wat-we-doen

Nog meer informatie:

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg