Werktijden, roosters, wachtdiensten en overuren: wat zegt de CAO?

Augustus 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Kraamzorg 2018-2019 per 15 februari algemeen verbindend verklaard. Het besluit betekent dat alle werkgevers in de kraamzorgsector de cao vanaf deze datum moeten toepassen.

De komende tijd zullen we een aantal zaken uit de CAO nader toelichten. We kiezen deze uit op basis van vragen die wij binnen krijgen van onze leden. Heb je ook vragen over of jouw werkgever zich aan de CAO houdt? Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je kunt hier de hele CAO 2018-2019 :Tekst CAO 2018-2019

Dit najaar starten nieuwe CAO onderhandelingen voor 2020 en verder. Zolang er geen nieuwe CAO is goedgekeurd door de minister, blijft deze CAO gelden. De CAO wordt afgesloten tussen de vakbonden die BOgeboortezorg als werkgeversorganisaite uitnodigt voor CAO onderhandelingen.

Mocht de organisatie zich niet aan de CAO houden dan kun je dat melden bij ons. Helaas kunnen wij geen procedure starten of jouw werkgever aanspreken op het ontduiken van de CAO, dat kunnen enkel de CAO partijen: BOgeboortezorg en de vakbonden: FNV, CNV, FBZ en NU'91. Deze hebben afgesproken dat er in 2018-2019 een meldpunt voor CAO ontduiking zou komen maar helaas is dat er nog steeds niet.

Ben je lid van een van deze vakbonden, meldt alvast jouw ervaringen en vraag wat ze er aan gaan doen. Je kan ook de Ondernemingsraad mailen met de vraag of zij op de hoogte zijn van het feit dat de organisatie zich niet aan de CAO houdt en of zij er wat aan kunnen doen en het alvast onder de aandacht van de bestuurder willen brengen,.

Ben je lid van de NBvK, dan kun je altijd via ons steunpunt een luisterend oor en meedenkende collega's vinden en we kunnen jouw ervaringen toetsen bij een arbeidsjurist. 

We krijgen  de afgelopen tijd regelmatig vragen binnen over het werktijden, wachtdiensten, hoe je toch enige zekerheid kan krijgen over een rooster, ook wanneer jouw organisatie niet meer met vaste roosters werkt. We hebben het een en ander voor jou en jouw collega's op een rij gezet. 

Artikel 4.2 Inzet- en contractenbeleid van flexibele arbeid

Algemene uitgangspunten

1. Ermoet een evenwichtzijntussendedoelstellingenvanjewerkgever betreffende de kwaliteit en betrouwbaarheid, het rendement en de doelmatigheid van de zorgverlening en jouw belangen zoals inkomen en werkzekerheid, het kunnen combineren van werk met je privésituatie, zorgtaken, studie of hobby’s of kunnen bijhouden van vaardigheden die voor een deskundige uitoefening van je functie noodzakelijk zijn.

Artikel 4.3 Werk- en Rusttijden

1. Je werkgever kan voor het vaststellen van de werktijden gebruikmakenvan de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit bieden, tenzij in deze CAO iets anders is bepaald. Je werkgever stelt jouw werktijden vast vanuit de arbeidsduur die jij met je werkgever bent overeengekomen. Je werkgever moet hierbij rekening houden met jouw belang, waaronder voldoende hersteltijd tijdens en na het werk.

2. Maximumperdienst
Je werkt maximaal tien uur per dienst binnen de door je werkgever vastgestelde werktijden. Indien er sprake is van een incidentele, onvoorziene wijziging van omstandigheden mag je werkgever je vragen maximaal twaalf uur per dienst te werken.

Uitleg NBvK:

Let goed op want "incidentele onvoorziene wijziging in omstandigheden" is nooit de eerste opvang of bevalling zijn.Tenzij er een griepgolf heerst in Nederland of dat door code rood in weersomstandigheden dat nodig maken.

Let op: Reistijd vanaf huis naar de eerste cliënt telt als werktijd (niet voor de betaling in je loon) maar telt wel mee in de maximale 10 uur werktijd per dag.

Rusttijd

Als je werkzaam bent als kraamverzorgende kan je werkgever een afwijkende rusttijd toepassen, namelijk per elke aaneengesloten periode van 11.24 uur een onafgebroken rusttijd van tenminste 72 uur. Als je werkzaam bent als kraamverzorgende mag je werkgever je geen wachtdienst opdragen in de voorgeschreven periodes van onafgebroken rust.

Uitleg NBvK:

Dit betekent dat je binnen 11 dagen 3 x 24 uur, aaneengesloten, rust moet hebben

Procedures voor planning en inzet van kraamverzorgenden

6. Ten behoeve van een beter evenwicht tussen belangen en wensen van kraamverzorgenden, kwaliteit van de zorg en de eisen die gesteld worden aan de bedrijfsvoering kan gewerkt worden met planning- en inzetprotocol.

a. In overleg met het medezeggenschapsorgaan wordt besproken wat de verdeling is tussen op rooster werken (planning- en inzetprotocol) en niet op rooster werken (flexibele inzet).

b. In overleg met het medezeggenschapsorgaan worden de kaders omtrent het werken op rooster afgestemd

c. Je werkgever maakt in overleg met het medezeggenschapsorgaan afspraken over de bekendmaking van het rooster. Indien je op rooster werkt en er geen afspraken worden gemaakt geldt dat je werkgever tenminste 14 etmalen van te voren de vastgestelde werkdagen aan jou bekend maakt.

Uitleg NBvK:

 Dus als je niet op een vast rooster werkt dan moet je toch 14 dagen voor je gaat werken weten welke dagen je werkt en welke je roostervrij bent.

Artikel 4.5 Vrije weekenden

Je bent jaarlijks in ieder geval 22 weekenden vrij. Je kunt je werkgever verzoeken minder vrije weekenden in te plannen, echter dit kan nooit minder zijn dan 17 vrije weekenden per jaar. Als je uitsluitend werkzaam bent in de weekenden kan je je werkgever verzoeken afwijkende afspraken te maken over het aantal vrije weekenden.

Uitleg NBvK:

De 22 weekenden die je vrij bent zijn de hele weekenden dus de zaterdag en de zondag vrij.

Artikel 4.6 Wachtdiensten Kraamverzorgenden

Definitie

1. Als je als kraamverzorgende werkt kan je werkgever wachtdiensten aan je opdragen.

2. Het accepteren van een wachtdienst door beide partijen leidt altijd tot vergoeding. Bij een wachtdienst heb je de verplichting om aan de oproep van de kraamzorgorganisatie te voldoen.

3. Je werkgever mag je geen wachtdienst opdragen in de voorgeschreven periodes van onafgebroken rust zoals opgenomen in artikel 4.3 lid 5.

4. Je werkgever kan in overleg met het medezeggenschapsorgaan voor werknemers die uitsluitend in partusdiensten werken, afspraken maken die afwijkend zijn van leden 5 t/m 8.Voorwaarden inzet .

5. Je mag maximaal twee aaneengesloten blokken van 8 uur wachtdienst draaien. Hierna volgt minimaal 8 uur rust voor een volgende wachtdienst kan worden gestart.

Artikel 4.7 Bereikbaarheidsdienst

1. Een bereikbaarheidsdienst kan niet worden opgedragen aan kraamverzorgenden.

Uitleg NBvK:

Beschikbaarheidsdienst mag ook niet worden opgedragen aan kraamverzorgenden, deze diensten bestaan niet en zijn altijd wachtdiensten die betaald moeten worden

Wachten op werk betekent een wachtdienst draaien en betaald worden. Volgens de cao zijn dit blokken van 8 uur, zie de cao punt 9. De vergoeding is of geld of tijd( kraamzorguren) zoals in de cao beschreven is.

Artikel 4.9 Overwerk Definitie overwerk

1. Er is sprake van overwerk als je inopdracht van jewerkgever moet werken en je de voor jou geldende gemiddelde arbeidsduur per week overschrijdt, gemeten over een periode van 13 weken:

  • vanwege een incidentele onvoorziene wijziging van omstandigheden
  • omdat de aard van je werk incidenteel een afwijking van de voor jou geldende gemiddelde arbeidsduur per week noodzakelijk maakt.
  • Als je langer dan een half uur overwerkt, wordt dit afgerond op een heel uur. Als je langer dan een uur overwerkt, wordt deze periode naar boven afgerond op halve of hele uren.

10% overwerk

3. Het aantal uren overwerk mag niet meer zijn dan 10% boven de met jou overeengekomen arbeidsduur gemeten over een periode van 13 weken. Als je het percentage overschrijdt moet je werkgever op jouw verzoek overgaan tot het verlenen van assistentie.

Uitleg NBvK: 

Alle uren die je boven je contracturen draait zijn overuren!